دانلود مقاله بررسي هيستوپاتولوژي و ايمونوهيستوشيمي زير گروه هاي لنفوم منتشر از نوع سلول بزرگ

منتشر شده در: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، تابستان ۱۳۸۳ , دوره  8 , شماره  4 (مسلسل ۳۲) ، از صفحه ۲۹ تا ۳۵ (۷ صفحه)
کلیدواژه‌ها: لنفوم منتشر از نوع سلول بزرگ B، مورفولوژی، ایمونوهیستوشیمی

چکیده:
مقدمه: لنفوم منتشر از نوع سلول بزرگ B‌ شايع ‌ترين تومور لنفوئيد در دنيا بوده و شامل گروه گوناگوني از تومورها مي‌باشد كه با يكديگر حدود ۲۰% تمام موارد لنفوم‌ هاي غير هوچكيني را تشكيل مي‌دهند. از خصوصيات مشترك اين تومورها، اندازه بزرگ سلول تومورال، مشتق شدن از سلولB ، علائم باليني پيشرونده و نياز به رژيم شيمي درماني موثر مي‌باشد. بمنظور يكپارچه كردن همه لنفوم‌هاي بدخيم با خصوصيات فوق،WHO‌  اين تومور را براساس تركيبي از يافته‌هاي مورفولوژيك، ايمنوفنوتيپ، ژنتيكي و علائم باليني تحت عنوان Diffuse large cell lymphoma طبقه‌بندي كرد. در اين مطالعه سعي شده است براساس خصوصيات كلينيكوپاتولوژيك، زيرگروههاي اين لنفوم مورد بررسي قرارگيرد.
مواد وروشها: كليه اسلايدهاي هماتوكسيلين و ائوزين (H&E) و ايمونوهيستوشيمي مربوط به ماركرهاي LCA-CD20-CD3,CD30 ، ۱۰۶ مورد بيمار لنفوم منتشراز نوع سلول بزرگ B و پرونده‌هاي مربوطه براساس انواع پيشنهادي WHO‌ مورد طبقه ‌بندي قرارگرفت.
يافته‌ها:شايع‌ترين گونه مورفولوژيك لنفوم منتشراز نوع سلول بزرگ B دراين مطالعه واريان سنتروبلاستيك با فراواني ۶/۵۶% بوده و سپس واريان آناپلاستيك ۳۴%، واريان پلاسما بلاستيك ۸/۲%، لنفوم اوليه مدياستن از نوع سلول بزرگ ۱٫۹%، واريان دوكي شكل ۹۴/۰%، واريان ارجحيت با سلول T، ۹۴%  و اكسترانودال ۳/۴۲% بود.
نتيجه‌گيري: نتايج بدست آمده در اين مطالعه با ساير آمارها و منابع كشورهاي غربي تطابق دارد. اهميت تعيين زيرگروه از اين نظر است كه زمينه را براي انجام مطالعات تكميلي ژنتيك و پيگيري باليني مهيا مي‌سازد.

نویسنده(ها):
عبدي راد افشين، ستوده انواري مريم، گران سر علي

دانلود مقاله بررسي نقش اطلاعات حسابداري در كاهش عدم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران

منتشر شده در: بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، پاییز ۱۳۸۴ , دوره  12 , شماره  41 ، از صفحه ۸۵ تا ۱۰۳ (۱۹ صفحه)
کلیدواژه‌ها: عدم تقارن اطلاعاتي، اعلان سود، قيمت پيشنهادي خريد سهم، قيمت پيشنهادي فروش سهم، دامنه تفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهم

چکیده:
در اين مقاله، نقش اطلاعات حسابداري در کاهش عدم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفته است. از جمله اطلاعات منتشر شده از سوي شرکت ها، اعلان سود برآوردي هر سهم براي سال مالي آينده است. در اين پژوهش وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتي و تاثير آن بر روي قيمت سهام و حجم مبادلات در ۲۱ روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردي هر سهم مورد بررسي قرار گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق، متشکل از ۱۲۱ مورد اعلان سود برآوردي شرکت ها در طول سال هاي ۱۳۸۱ – ۱۳۸۳ است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد که در طي دوره مطالعه، عدم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران بين سرمايه گذاري وجود داشته و اين امر در دوره هاي قبل از اعلان سود به مراتب بيشتر از دوره هاي پس از اعلان سود است. هم چنين مشخص شد که عدم تقارن اطلاعاتي با حجم مبادلات و قيمت سهام مرتبط بوده است به طوري که در دوره قبل از اعلان سود حجم مبادلات افزايش يافته و قيمت سهام شرکت ها نيز دچار نوسان شدند.

نویسنده(ها):
قائمي محمدحسين، وطن پرست محمدرضا

دانلود مقاله تعيين معادله هاي سرعت واكنش هاي توليد منو و دي سديم فسفات

منتشر شده در: شيمي و مهندسي شيمي ايران، زمستان ۱۳۸۴ , دوره  24 , شماره  2 ، از صفحه ۹۳ تا ۱۰۱ (۹ صفحه)
کلیدواژه‌ها: STPP، منوسديم فسفات، دي سديم فسفات، ثابت هاي سينتيك، معادله سرعت

چکیده:
از مواد مهم تشكيل دهنده شوينده ها، سديم تري پلي فسفات است كه به اختصارSTTP نامیده مي شود .اين ماده در شوينده ها با ايجاد كمپلكس و جدا كردن يون هاي فلزي چند ظرفيتي، ومعلق ساختن وتغيير حالت ذره هاي چرك، باعث كاهش سختي آب و افزايش قدرت شويندگي مي شود .سديم تري پلي فسفات حاصل واكنش منوسديم فسفات ودي سديم فسفات با نسبت مولي ٢:١ است، كه منو ودي سديم فسفات نيزحاصل واكنش سديم كربنات و فسفريك اسيد هستند. در مطالعه و شبيه سازي راكتورهاي توليد محلول منو و دي سديم فسفات با نسبت معين كه پايه توليد STTP است، داشتن ثابت هاي سينتيكي توليد اين محلول نياز است. دراين تحقيق با روش اندازه گيري PH استفاده از نظريه هاي مناسب ضريب هاي سينتيكي توليد منو و دي سديم فسفات تعيين شدند. نتيجه هاي اين تحقيق نشان داد كه در واكنش فسفريك اسيد و سديم كربنات، منو و دي سديم فسفات به ترتيب در گستره ي PH بين ٢ تا ۴٫۷ و ۴٫۷  تا ٧ تشکيل شده و دماي ٦٠ درجه سانتي گراد شرايط بهينه را برای اين توليد فراهم می کند.

نویسنده(ها):
پهلوان زاده حسن، سحابي محمود، قائمي مهدي

دانلود مقاله پيش بيني شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي

منتشر شده در: بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، پاییز ۱۳۸۴ , دوره  12 , شماره  41 ، از صفحه ۵۹ تا ۸۳ (۲۵ صفحه)
کلیدواژه‌ها: پيش بيني، شاخص قيمت، بورس اوراق بهادار تهران، شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANNs)، نظريه آشوب

چکیده:
پژوهش حاضر به مطالعه پيش بيني شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسيله شبکه هاي عصبي و ارايه ي شواهدي مبني بر رفتار آشوبناک شاخص قيمت در بورس اوراق بهادار مي پردازند. دو مجموعه از داده ها براي ورودي شبکه عصبي انتخاب شده اند. وقفه هاي مختلفي از شاخص و عوامل کلان اقتصادي به عنوان متغيرهاي مستقل. شبکه هاي عصبي به کار گرفته شده در اين پژوهش از نوع پرسپترون چند لايه (MLP) است که به روش الگوريتم پس انتشار خطا آموزش ديده اند، و شامل شبکه هاي عصبي پيش خور سه لايه و چهار لايه با تعداد نرون هاي مختلف در لايه هاي ورودي و پنهان است. هم چنين از مدل خطي ARIMA براي پيش بيني شاخص قيمت در هفته ي بعدي استفاده شده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهدکه شبکه ها عصبي عملکرد بهتري نسبت به مدل خطيARIMA  براي پيش بيني شاخص قيمت دارند و هم چنين مقدار قابل قبول MSE براي خطاي شبکه در داده هاي آزمون و برآورد نشان دهنده ي اين مطلب است که حرکات آشوبناک در رفتار شاخص قيمت وجود دارد. و آزمون R2 محاسبه شده نشان دهنده شواهدي عليه فرضيه بازار کارا و گشت تصادفي است.

نویسنده(ها):
سينايي حسنعلي، مرتضوي سعيداله، تيموري اصل ياسر

دانلود مقاله بررسي موانع استقرار سيستم آمارهاي مالي دولت (GFS) (مورد مطالعه استان اصفهان)

منتشر شده در: بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، پاییز ۱۳۸۴ , دوره  12 , شماره  41 ، از صفحه ۲۹ تا ۵۷ (۲۹ صفحه)
کلیدواژه‌ها: سيستم GFS، حسابداري دولتي، بودجه، صورت هاي مالي دولتي

چکیده:
سيستم آماري مالي دولت (GFS) يک نظام هماهنگ بين المللي براي گزارش گري فعاليت هاي مالي و بودجه اي دولت است که توسط صندوق بين المللي پول براي کشورهاي عضو از جمله جمهوري اسلامي ايران الزامي شده است. اعمال اين سيستم در حسابداري دولتي و بودجهاي باعث به وجود آمدن شاخص هاي تحليلي مورد نياز براي بررسي هاي اقتصاد کلان مي شود. هم چنين شفافيت بودجه اي، پاسخ گويي بهتر و بهبود بررسي عملکرد مديران از نتايج استقرار اين سيستم است.
هدف اين تحقيق شناسايي موانع استقرار سيستم ياد شده در دستگاه هاي دولتي ايران و سپس ارايه پيشنهاد براي رفع اين موانع است. بري پاسخ گويي به مسئله تحقيق و دستيابي به هدف فرضيه هاي به اين شرح تدوين شد:
 ۱. کمبود نيروي انساني متخصص و کار آزموده در زمينه حسابداري دولتي مانع عمده اي در اجراي سيستم GFS است؛ ۲. استفاده محدود از از گزارش هاي مالي دولت در تصميمي گيري مديران و ساير تصميمات کلان اقتصادي انگيزه عمومي براي استقرار سيستم هاي جديد از جمله GFS را کاهش مي دهد. .۳ سيستم GFS
به دليل مغايرت با قوانين مالي دولتي در برخي موارد نيازمند اصلاح و تطبيق است.
در اين پژوهش گردآوري اطلاعات توسط ارسال پرسش نامه به جامعه آماري تحقيق، شامل ذي حسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادي و دارايي، حسابداران دولتي، حسابرسان ديوان محاسبات و معاونين مالي دستگاه هاي دولتي که در محدوده جغرافيايي استان اصفهان فعاليت مي کنند، انجام شده است. تجزيه و تحليل هاي آماري شامل آزمون فرضيات و آزمون فريدمن روي اطلاعات ۸۰ پرسش نامه تکميل شده و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.
پس از تجزيه و تحليل داده ها هر سه فرضيه در سطح %۹۵ اطمينان پذيرفته شدهاند. آزمون فريدمن نشان مي دهد که برتري و ارجحيتي بين فرضيه ها وجود دارد و به ترتيب فرضيه سوم، دوم و اول در اولويت تاثير هستند. در پايان بر اساس يافته هاي پژوهش پيشنهادها و راه کارهايي ارايه شده است.

نویسنده(ها):
دستگير محسن، صبوري مصطفي

دانلود مقاله بررسي تضاد حرفه اي – سازماني در حسابداري

منتشر شده در: بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، پاییز ۱۳۸۴ , دوره  12 , شماره  41 ، از صفحه ۳ تا ۲۷ (۲۵ صفحه)
کلیدواژه‌ها: تعهد سازماني، تعهد حرفه اي، تضادحرفه اي – سازماني، رضايت شغلي، تمايل به ترك خدمت

چکیده:
مساله اصلي پژوهش جاري اين است که آيا مي توان تعهد سازماني و تعهد حرفه اي را به عنوان مقدمات تضاد حرفه اي – سازماني و افزايش تمايل به ترک خدمت وکاهش رضايت شغلي را به عنوان نتايج تضاد حرفه اي – سازماني حسابداري رسمي ايراني به شمار آورد. براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از روش مدل روابط ساختاري خطي – ليزرل؛ ضريب همبستگي پيرسون؛ تحليل واريانس يک طرفه، آزمون توکي و آزمون t با دو گروه مستقل استفاده شد. يافته هاي مدل نشان داد که بين متغيرهاي مدل علي تحقيق به استثناي تعهد حرفه اي روابط معني داري در جهت هاي تعيين شده وجود دارد، هم چنين مشخص شد که تضاد حرفه اي – سازماني حسابداري رسمي شاغل در موسسات حرفه اي کم تر از حسابداران رسمي شاغل در موسسات غيرحرفه اي است. و در موسسات حرفه اي، تضاد حرفه اي – سازماني به طور معکوس با سلسله مراتب سازماني ارتباط دارد.

نویسنده(ها):
تهراني رضا، قاضي طباطبايي سيدمحمود، خليفه سلطاني سيداحمد

دانلود مقاله تاثير پارامترهاي متفاوت بر كيفيت و ميزان جذب آب به ‌وسيله‌ ژل حاصل از پكتين تفاله چغندرقند براي ساخت ابر جاذب

منتشر شده در: شيمي و مهندسي شيمي ايران، زمستان ۱۳۸۴ , دوره  24 , شماره  2 ، از صفحه ۸۳ تا ۹۲ (۱۰ صفحه)
کلیدواژه‌ها: پكتين، آنزيم، فراوري، ژل

چکیده:
با توجه به توليد زياد تفاله چغندر قند در صنايع توليد قند کشور، پکتين استخراج شده از تفاله‌ي چغندرقند نسبت به انواع مشابه داراي مزيت‌هاي زيادي است. اگر چه کوشش‌هاي گذشته براي صنعتي کردن پکتين حاصل از تفاله‌ي چغندر قند به‌خاطر کيفيت کم ژل آن ناقص ماند، اما اين تحقيق نشان داد که ممکن است آينده اي جديد براي افزايش کاربردهاي اين فرآورده گشوده شود. در اين تحقيقات ژل پكتين استخراج ‌شده از تفاله‌ي‌ چغندرقند شاهرودي مورد بررسي قرار گرفت. عمليات استخراج پکتين به کمک محلول قليايي سرد و سپس اسيدي گرم انجام شد. همچنين تاثير پارامترهاي درصد مواد قندي، غلظت پكتين، ميزان كلسيم و ميزان آنزيم پراكسيداز بر ميزان جهندگي، سختي و ميزان جذب آب به ‌وسيله‌ي ژل بررسي شدند. شرايط بهينه براي تشكيل ژل مطلوب که از پكتين به ‌كار رفته در اين تحقيقات به ‌دست آمد عبارت ‌اند از: درصد مواد قندي: ۱۵ درصد، ميزان آنزيم پراكسيداز:
۱۷۰pu/gr of pectin، غلظت پكتين اگر تنها جذب آب ژل مورد نظر باشد: ۱۰ درصد، غلظت پكتين اگر تنها استحكام و سختي ژل مورد نظر باشد: ۱۵ درصد، ميزان كلسيم اگر تنها جذب آب ژل مورد نظر باشد:
/gr of pectin mgr CaCl260، ميزان كلسيم اگر تنها استحکام ژل مورد نظر باشد: /gr of pectin mgr CaCl2 80 . به ‌كاربردن آنزيم پراكسيداز و هيدروژن پراكسيد به ‌عنوان اكسيد كننده هم ‌زمان با كلسيم، ماده‌ي قندي و مقدار مناسب از پكتين LM يادشده باعث به ‌وجودآمدن ويژگي‌هاي جالبي از جمله كاهش بسيار زياد زمان تشكيل ژل از ۵ دقيقه الي ۲۴ ساعت به ۱۵ الي ۲۰ ثانيه و همچنين استحكام مطلوب ژل ‌شده است.

نویسنده(ها):
ابراهيمي حسين ‌زاده بهمن، عالم زاده ايران، سيف كردي علي اكبر

دانلود مقاله بررسي شاخصDMFT در كودكان ۱۲ ساله

منتشر شده در: مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان، زمستان ۱۳۸۴ , دوره  14 , شماره  56 ، از صفحه ۵۴ تا ۶۰ (۷ صفحه)
کلیدواژه‌ها: پوسيدگي دندان، دندانپزشكي كودكان، شاخص دندانهاي پوسيده، كشيده و پر شده، كودكان، مراقبت دندان در كودكان

چکیده:
مقدمه: يكي از بهترين راه‌هاي سنجش ميزان فعاليت يك نظام بهداشتي اندازه گيري شاخص هاي توصيه شده توسط WHO است. يکي از مهم‌ترين اين شاخص‌ها  در سلامت دندا‌ن ها شاخصDMFT  است که نشانگر دندان‌ هاي پوسيده، کشيده شده در اثر پوسيدگي و پر شده است كه در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته است. 
هدف: هدف ازاين تحقيق بررسي شاخص DMFT در كودكان ۱۲ ساله شهرهاي لنگرود، لاهيجان و سياهکل در شرق استان گيلان در سال ۸۳-۸۲ بود.
مواد و روش‌ها: اين تحقيق توصيفي – تحليلي و مقطعي بر ۸۸۵ دانش‌آموز در سه شهر لنگرود، لاهيجان و سياهكل انجام شد. روش نمونه برداري، خوشه‌اي تصادفي دو مرحله‌اي بود و روش بررسي معاينه (روش چشمي – لمسي) و استفاده از پرسشنامه بود. علاوه بر بررسي شاخص، اطلاعات مربوط به جنس، تحصيلات والدين، دفعات مسواك زدن و تعداد فرزندان خانواده نيز ثبت شد.
نتايج: ميانگين  شاخص سه جمعيت مورد بررسي به ترتيب ۱٫۶۵ و ۱٫۴۹ و ۱٫۶۰ و افراد بدون پوسيدگي دندان(DMFT=0)، ۳۳٫۳%، ۳۹٫۳ و ۳۴٫۴% بود ارتباط معني دار مستقيم بين تعداد فرزندان بيش از ۳ نفر با شاخص DMFT بدست آمد. همچنين ارتباط بين ميزان تحصيلات والدين و ميزان پر شدگي دندان معني‌دار بود (P<0.0005).
نتيجه گيري: جمعيت مورد بررسي بر اساس معيارهاي WHO براي كشورهاي مديترانه شرقي (که DMFT كمتر از ۲ براي ۱۲ ساله ها) وضعيت نسبتا مطلوبي دارد و جزو گروه با پوسيدگي كم و در حد انتظار WHO طبقه بندي مي شود ولي هنوز تا رسيدن به هدف DMFT=0 براي ۵۰% از ۱۲ ساله ها، بايد تلاش‌هاي بيشتري شود.

نویسنده(ها):
سالم كتايون، نيك دل محمود، وجداني پيروز، غلامي احسان

دانلود مقاله سنتز و مطالعه مورفولوژي و ترموگراوي متري تركيب هيدروكسيد- كربنات سرب ۲pb(oH)2.3pbco3

منتشر شده در: شيمي و مهندسي شيمي ايران، زمستان ۱۳۸۴ , دوره  24 , شماره  2 ، از صفحه ۷۱ تا ۷۶ (۶ صفحه)
کلیدواژه‌ها: هيدروكسيد- كربنات سرب، سرب اكسيد، سرب كربنات، اكسيد-كربنات سرب، بازيافت سرب

چکیده:
تركيب هيدروكسيد- كربنات سرب ۲pb(oH)2.3pbco3 از دسته تركيب‌هاي مزاحم در صنعت شيميايي سرب به حساب مي آيد. در اين كار تحقيقاتي تركيب ياد شده تهيه و شرايط لازم براي تبديل آن به ترکيب‌هاي سرب مورد نياز صنعت مورد بررسي قرار گرفته است. از تركيب به‌دست آمده تصويرهاي ميكروسكوپ الكتروني SEM و TEM و الگوهاي XRD تهيه شده و مورد بررسي و شناسايي قرار گرفت. همچنين آزمايش‌هاي تجزيه گرمايي (ترموگراوي‌متري) انجام شد و شرايط ايده آل براي بازيافت و تبديل اين تركيب به سرب اكسيد خالص تعيين شد. در جهت رفع مشكل صنعت سرب به منظور از بين بردن يا كم كردن قابل ملاحظه اين تركيب‌ها در حين توليد سرب و تركيب‌هاي آن روش‌هايي كاربردي ارايه شده است. در اين روش‌ها با گرم كردن ترکيب هيدروکسيد- کربنات سرب تا ۳۴۰ درجه سانتي‌گراد مي توان آن را به‌طور مستقيم به PbO که از دسته تركيب‌هاي مهم و مورد نياز صنعت است تبديل كرد.

نویسنده(ها):
سجادي سيدعلي اكبر، هاشميان سيدجمال الدين

دانلود مقاله اثر گروه مواجهه در حل تعارض مادرها و دخترهاي ۱۶ – ۱۵ تهراني

منتشر شده در: پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره)، پاییز ۱۳۸۴ , دوره  4 , شماره  15 ، از صفحه ۹۳ تا ۱۰۴ (۱۲ صفحه)
کلیدواژه‌ها:

چکیده:
اين پژوهش به بررسي سودمندي گروه مواجهه در حل تعارض مادرها و دخترها پرداخته است. نمونه مورد پژوهش ۴۰ نفر شامل دخترهاي ۱۶ – ۱۵ ساله و مادرانشان است که از بين دانش آموزان منطقه پنج تهران به شيوه خوشه اي انتخاب شدند. دختران بعد از مصاحبه مقدماتي به اتفاق مادرانشان در دو گروه آزمايشي و گواه قرار گرفتند. اعضاي گروه آزمايشي در ۸ جلسه مشاره گروهي و هر جلسه به مدت ۹۰دقيقه شرکت کردند. يک هفته بعد از آخرين جلسه، پس آزمون روي هر دو گروه اجرا شد. ابزار مورد پژوهش پرسشنامه رابطه ولي – فرزندي ، فرم مادر – فرزند ساخته مورلند، فاين و شوبل است. براي تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از پرسشنامه ياد شده در پيش آزمون و پس آزمون ، از روش هاي آمار توصيفي، ميانگين، انحراف معيار و نمودار؛ و در آمار استنباطي، تي استودنت گروه هاي مستقل استفاده شد و نتايج زير بدست آمد: گروه مواجهه، تعارض مادرها و دخترها را کاهش مي دهد. همچنين گروه مواجهه در بهبود ارتباط و عاطفه مثبت بين مادرها و دختر ها موثر است.

نویسنده(ها):
بكتاش ماري، ثنايي ذاكر باقر، كديور پروين